*DigiLEP| बच्चों के लिए | दिनांक:23.4.2020*

*कक्षा 9 | विषय – गणित*
*बहुपद के शून्यक*
Notes: https://drive.google.com/open?id=1xbA6rn5QgDWy2msoJgi_HaI8lll4Ck0k
Videos : https://bit.ly/2wZjGi1
https://bit.ly/3eEvUxv
NCERT प्रश्न : https://bit.ly/2RXGk1r

********
*कक्षा 10 | विषय – गणित*
*बहुपद.*
Notes: https://drive.google.com/open?id=1ErKGHBNAgzQAoZxsWQ9ZlEywQbk-23Cr
Videos : https://bit.ly/3bsX5t7
NCERT प्रश्न : https://bit.ly/2KmgzUz
********
*कक्षा 11 | विषय – गणित*
*Universal Sets, Venn Diagrams, Operations on Sets*
 Notes: https://drive.google.com/open?id=16WrW1QCwp-olxCM4nHqr3oN3deWcyTe5
Videos : https://bit.ly/2Kt7IjG
https://bit.ly/2XTDYEC
NCERT प्रश्न : https://bit.ly/3cEpLQ4
********
*कक्षा 12 | विषय – गणित*
*Invertible Function*
Notes: https://drive.google.com/open?id=1ptcoWhOq0xHP0xGGvM2vw8unRutt-7T6
Videos : https://bit.ly/2KBVXYF
NCERT प्रश्न : https://bit.ly/34Tjrle
********

रोज सुबह 10 बजे, हर घर स्कूल-घंटी बजे!👦👩🎓🔢

आपको आज की अध्ययन सामग्री कैसी लगी? फॉर्म भरे और बतायें: https://docs.google.com/forms/d/1W4Y1iyerPjzn1IrlrHgj37tLeAYtCZ6dcQF4k0k1Q6o/edit?usp=sharing_eip&ts=5e9468e6
धन्यवाद